Mesures de seguretat per la nova normalitat a les obres

Destacado

REHABILITACIÓ DE FAÇANA CARRER PORTA, 16 BARCELONA/ REHABILITACIÓN DE FACHADA CALLE PORTA, 16 BARCELONA

Aquesta setmana a EBIM hem reiniciat la activitat a les nostres obres i reprès projectes que ja estaven iniciats.

No es una tornada a la normalitat, donat que hem extremat les mesures de seguretat per que el personal treballi en les millors condicions de prevenció i seguretat per evitar, al màxim possible, els contagis, implementant noves practiques que tota obra deuria d’aplicar:

  • En primer lloc, tots els operaris tenen que mantenir entre ells una distància de seguretat de dos metres. Si no fos possible, hauran d’estar equipats amb mascareta, ulleres o amb pantalla facial.
  • La interacció amb els usuaris de l’edifici es limitarà al mínim imprescindible i sempre amb les mesures de seguretat en distància i equips de prevenció individual (EPI) adequats.
  • Les jornades de treball seran intensives, i/o s’escalonaran els horaris d’entrada i de sortida dels diferents equips, per reduir el número de persones dins l’àrea de treball.
  • Per últim, tan a les entrades com a les sortides hi haurà un punt, amb gels antisèptics, per mantenir desinfectats mans i braços.

Estaré encantat de resoldre qualsevol consulta al respecte!

I, recordeu que formo part de la borsa d’aparelladors solidaris del Col·legi d’Arquitectes Tècnics i aparelladors de Barcelona.

Salut!

Enrique Estévez

Arquitecte Tècnic

Col·legiat 12506

__________________________________________________________________

Medidas de seguridad para la nueva normalidad en las obras.

Esta semana en EBIM hemos reiniciado la actividad en nuestras obras y retomado proyectos que ya estaban iniciados.

No es una vuelta a la normalidad, ya que hemos extremado las medidas de seguridad para que el personal trabaje con las mejores condiciones de prevención y seguridad para evitar posibles contagios, implementando nuevas prácticas que toda obra debería tener:

  • En primer lugar, todos los operarios deben mantener entre ellos una distancia de seguridad de dos metros. Si, esta no fuera posible, deben estar equipados con mascarilla, gafas o una pantalla facial.
  • Se limitará la interacción con los usuarios del edificio, siempre, con las medidas de seguridad en distancia y equipos de prevención individual (EPI) adecuados.
  • Las jornadas de trabajo serán intensivas, y/o se escalonarán los horarios de entrada y salida de los diferentes equipos, para reducir el número de personas dentro del área de trabajo.
  • Por último, en las entradas y salidas se esteblecerá un punto, con geles antisépticos, para mantener desinfectadas las manos y los brazos.

Estaré encantado de resolveros cualquier consulta al respecto!

Y, recordad que formo parte de la bolsa de aparejadores solidarios del Colegio de Arquitectos Tècnicos y aparejadores de Barcelona.

¡Salud!

Enrique Estévez

Arquitecto Técnico

Colegiado 12506

Borsa d’Aparelladors solidaris amb el Comerç i l’Hostaleria (COVID19)

El meu nom es Enrique Estévez, soc arquitecte tècnic i de Sant Celoni, el nostre Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona ha impulsat una borsa d’assessors tècnics voluntaris, per ajudar al petit comerciant i hostaler, amb l’objectiu que puguin adequar les seves instal·lacions per a la represa de l’activitat,  d’acord amb els requeriments tècnics i de seguretat previstos al pla de desescalada.

El programa s’adreça al petit comerciant i hostaler, que no disposa dels mitjans tècnics ni recursos suficients per definir i implantar les adaptacions necessàries per a la re-obertura del seu negoci o petita franquícia.

La meva intenció, amb aquesta entrada al blog ,es la d’informar que existeix aquesta borsa d’assessors tècnics voluntaris, preocupats i compromesos pel petit comerç i hostaler d’arreu del país. I, com a veí de Sant Celoni i membre d’aquesta iniciativa us demanaria compartiu aquest comunicat a través de les vostres xarxes socials o pel canal que trobeu adient  per a donar a conèixer al poble i rodalies la iniciativa i, que  poden comptar amb els companys aparelladors voluntaris  i amb mi mateix  com a tal per al servei gratuït d’assessorament.

Podeu contactar amb mi per a comentar-ho per telèfon i/o email i, us adjunto la Definició i condicions del servei gratuït d’assessorament així com el link del col·legi on trobareu la Borsa d’Aparelladors.

email: j.enrique.estevez@arquitecto.com

mòbil: 639507324

https://www.apabcn.cat/ca_es/ciutada/cerca/borsa-covid19/Pagines/borsa-aparelladors-covid19.aspx

Aprofito l’avinentesa per saludar-vos,

Enrique Estévez

Arquitecte Tècnic Col·legiat 12.506

Definició i condicions del servei gratuït d’assessorament

L’assessorament gratuït que oferiran els aparelladors voluntaris consisteix en una orientació sobre les mesures a prendre per tal d’ajustar l’activitat del local als nous requeriments. Aquestes mesures estan relacionades amb els següents aspectes:

Accions prèvies a la implantació

Espera a les portes del local, nous aforaments permesos i distàncies de seguretat a mantenir entre els usuaris i el personal del local.

Accés i sortida del local

Distribució i adaptació de funcionament

Mobilitat dels clients i treballadors dins del local, senyalització i condicions d’evacuació

Interrelació del client amb els articles i amb els treballadors

Accessos als serveis higiènics i ascensors

Mesures de protecció i higiene

Revisió i posada en marxa de les instal·lacions

El servei d’assessorament s’ oferirà presencialment o per telèfon, de la manera que l’aparellador consideri més oportuna segons l’assessorament sol·licitat, i sempre estarà encaminat a donar resposta als dubtes relatius a l’aplicació de normes tècniques o als criteris derivats del decret de desescalada. En cas que el propi tècnic consideri necessari visitar el local, no cobrarà despeses de desplaçament.

Per facilitar la tasca d’assessorament, l’usuari posarà a disposició del tècnic la documentació que aquest li requereixi i li facilitarà per mitjans telemàtics.

El servei gratuït es limitarà a l’assessorament i no inclourà l’elaboració d’aixecaments de plànols, ni de documents tècnics, ni modificacions del projecte d’activitats per la reobertura, ni determinació de costos ni pressupostos. En cas que l’usuari requereixi aquests serveis, haurà de realitzar l’encàrrec de prestació de serveis corresponent.